Siuntimo į kitas įstaigas tvarka

Pacientų sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo ir siuntimo į kitas įstaigas tvarką reglamentuoja Vidaus tvarkos taisyklės

• Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

•  Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Rekomenduojama gydantį gydytoją keisti ne dažniau kaip du kartus metuose.

•  Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

• Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama. Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.

SIUNTIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

      Jeigu centre nėra galimybės suteikti pacientui jam būtinos sveikatos priežiūros paslaugos, pacientas turi būti nukreipiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašant jam siuntimą ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.   Pacientas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas suderinęs su pacientu), siunčiamas užpildžius siuntimą (forma 027/a):

•  į stacionarą (ligoninę) ar dienos stacionarą;

• specialisto konsultacijai;

• į kitas gydymo įstaigas;

• į sanatorijas ir reabilitacinio gydymo įstaigas.