Pacientų teisės ir pareigos

Pacientų teises ir pareigas  reglamentuoja Vidaus tvarkos taisyklės

Paciento teisės:

• Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

• Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

• Teisė į informaciją

• Teisė nežinoti 

• Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

• Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą

• Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai

• Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą

• Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese

 Paciento pareigos:

• Pacientas privalo susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

• Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

• Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

• Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

• Pacientas gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

• Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto rėžimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

• Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

• Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

Pacientas privalo susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis. Vidaus tvarkos taisyklės yra padėtos registratūroje, visiems pacientams prieinamoje vietoje ir skkelbiamos šiame tinklalapyje.  O centro darbuotojai privalo atsakyti į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.